NOVINKY

GDPR: Nová pravidla nakládání s osobními údaji v EU aneb zbývá rok do zásadních změn v ochraně osobních údajů

Napsal Vratislav Urbášek

Od 25.5.2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), anglicky zkráceně General Data Protection Regulation – GDPR.

Parkování v Praze

Napsal Tomáš Kubala

Postupně, se zvyšujícím se počtem automobilů, bývá téměř nemožné najít v širším centru Prahy parkovací místo. Stejně jako jiné evropské metropole, má Praha problém jich vytvořit dostatek....

Agrotec a jeho trestní odpovědnost

Napsal Michal Čabrádek

Kauza Agrotec odstartovala v červnu roku 2016, kdy byla jako jedna z několika společností obviněna ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení pravidel hospodářské soutěže...

Dron, dobrý sluha a zlý pán?

Napsal Michal Čabrádek | Development News

Dron, kvadrokoptéra, bezpilotní letadlo, čím dál častěji skloňovaná slova nejen v médiích, ale i mezi širokou veřejností. Již si pod tímto pojmem nepředstavujeme pouze supertajné americké stroje na likvidaci nepřátel bez riskování ztráty na vlastních životech, ale daleko více se začínáme zaměřovat na obrovský potenciál, který drony nabízí...

Víte co si k vám může dovolit "černý šerif"?

Napsal Michal Čabrádek | Development News

Přítomnost uniformovaných zaměstnanců bezpečnostních agentur v obchodních centrech se pomalu ale jistě stává běžnou záležitostí při nakupování. Přísné pohledy černých šerifů zkoumající i ten nejmenší pohyb zákazníka nezřídka kdy v člověku vzbuzují jakýsi pocit viny i přesto, že si přišel pouze nakoupit na víkend.

Oslavili jsme s klienty 4. narozeniny v italském stylu

Již tomu jsou čtyři roky, co nás odlišná představa o potřebách klientů inspirovala k založení advokátní kanceláře, jejíž doménou není pouze perfektní znalost paragrafů, ale zejména detailní pochopení potřeb klienta ve vztahu k jeho businessu a příprava tomu odpovídajících řešení...

Zdravotnictví a medicína - vánoční příloha

zdravi.euro.cz

V současné době pomáháme našim klientům na mnoha zajímavých a důležitých projektech. Kromě každodenního právního poradenství, stojí za zmínku např. projekt mezinárodní spolupráce zdravotnických zařízení...

Získat sestry z ciziny je náročné

zdravi.euro.cz

Za současného nedostatku sester tvrdí stát zdravotnickým zařízením, že je bude podporovat, aby získávala sestry ze zahraničí. Praxe však ukazuje pravý opak...

Daň z nabytí nemovitých věcí ve světle novelizace

Development News

Je to již přes dva roky, co se zásadně změnila platná právní úprava v oblasti zdaňování převodu (nyní nabytí) nemovitých věcí (zákonné opatření Senátu č. 340/ 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, dále jen "ZoDzNNV")...

O nákup zdravotnických zařízení je obrovský zájem

zdravi.euro.cz

Advokáti kanceláře Urbášek&Partners Mgr. Vratislav Urbášek a Mgr. Zuzana Kolbasová, MBA, hovoří o trendech při zastupování nemocnic i jednotlivých zdravotníků...

Jak začít investovat v České republice

Napsal Petr Sojka, Miloš Jonák | Development News

Česká republika vystupuje v současnosti jako znovuobjevená investiční hvězda střední Evropy. Je obecně hodnocena jako prosperující a investičně atraktivní země, s hodinovými doletovými vzdálenostmi od evropských metropolí...

Česká republika vystupuje v současnosti jako znovuobjevená investiční hvězda střední Evropy. Je obecně hodnocena jako prosperující a investičně atraktivní země, s hodinovými doletovými vzdálenostmi od evropských metropolí.

Před příchodem do České republiky je třeba zvážit výhody a nevýhody umístění závodu s ohledem na budoucí fungování společnosti a business plán. Česká republika má zajisté výhodnou geografickou polohu uprostřed Evropy, je členem Evropské unie, ve srovnání s okolními západními zeměmi je i podstatně levnější. Vysoké školství je na velmi dobré úrovni, stejně tak i bezpečnostní situace a politické prostředí. Dálniční síť je srovnatelná se západní Evropou, železniční síť je jedna z nejhustších na světě. Již v minulosti tento region přitahoval mnoho nadnárodních investorů, hlavně v automobilovém průmyslu, strojírenství, elektronice a IT. Do budoucna, v souvislosti s plánovaným brexitem, nabyde ještě na významu.

Možné výhody pro investory

Ještě před samotným založením vhodné právní jednotky je třeba zvážit možnost získání dotací, grantů, státních pobídek apod. V tomto ohledu vždy záleží na velikosti zvažované investice a oboru podnikání, neboť v některých případech se pravděpodobně investor bude obracet na Agenturu pro podporu podnikání a investic Czechlnvest, v jiných případech, kdy bude investice mimořádného rozsahu nebo strategického významu, může investor zahájit svá jednání přímo na Úřadu vlády ČR. Česká republika poskytuje investorům nejčastěji slevu na dani z příjmů právnických osob (až na 10 let), finanční podporu při vytváření nových pracovních míst (podle míry nezaměstnanosti v daném regionu), finanční podporu při rekvalifikaci nebo školení nových zaměstnanců (individuální), osvobození od daně z nemovitostí (až na pět let na základě souhlasu obce, kde je závod umístěn), finanční podporu na pořízení majetku (až do výše 10 %, resp. 12,5% z uznatelných investičních nákladů).

Volba právní formy

Nejčastějšími formami obchodních společností, které budou investoři při svých aktivitách v ČR zakládat, je společnost s ručením omezeným a akciová společnost s obdobnými pravidly jako v Německu či Rakousku. V obou případech jde o kapitálové společnosti a společníkem/akcionářem může být jediná právnická i fyzická osoba. Za účelem rozvoje projektových investic v ČR, zejména v oblasti nemovitostí na každý z projektů, doporučujeme založení SPV, tedy special purpose vehicle, společnosti určené pouze pro daný projekt, která nebude nijak účetně ani právně zatížená. V některých případech je třeba založit společný business s obcí nebo krajem, tzv. JVC -joint venture company. V daném případě sice dění ve společnosti může podléhat vyšší míře kontroly, nicméně na oplátku společnost získá určitou konkurenční výhodu, nezřídka i exkluzivitu na provozování dané služby v daném regionu. Nutno podotknout, že banky pro tyto případy (zejména SPV) mají připraveny své produkty ohledně financování developerských projektů a tuto formu upřednostňují. Pro investory platí možnost založení české právnické osoby, podílet se na založení české právnické osoby, být členem v již založené společnosti nebo účastnit se jako společník v české společnosti. Různé druhy těchto majetkových účastí zahraničních osob nejsou považovány za podnikání zahraničních osob, jelikož samotnou podnikatelskou činnost vykonává česká právnická osoba, která podniká na vlastní jméno a odpovědnost. I při různých druzích majetkové účasti zahraničních osob a zakládání českých právnických osob platí, že zahraniční osoby mají stejná práva a povinnosti jako české osoby. Jde o stejná pravidla, jako je tomu u samotné činnosti , která vykazuje znaky podnikání zahraniční osoby v České republice. Výše majetkové účasti zahraniční osoby ne ní nijak limitována. Zahraniční osoba může vlastnit i 100% české právnické osoby. Aby se mohla zahraniční osoba majetkově podílet v české právnické osobě, musí být právně způsobilá a splňovat stejné podmínky jako osoby české. Další z možných forem podnikání zahraničních osob na území České republiky je vytvořit organizační složku podniku. Zřídit si organizační složku podniku mohou v ČR veškeré zahraniční osoby, které mají v cizím státě svůj podnik. Organizační složka podniku je relativně stabilní útvar bez právní subjektivity, který má ucelenou vnitřní organizaci, je účetně spjatý s podnikem a slouží provozování podnikání zahraniční osoby na území České republiky.

Daňové povinnosti při zahájení podnikání v ČR

Pro zahraniční osoby platí daňové povinnosti stejně jako pro české osoby. Právnická osoba je povinna se registrovat na finančním úřadě, v případě zaměstnávání pracovníků též na zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Na finančním úřadě se zaregistruje k jednotlivým daním, které se investora týkají (daň z přijmu, silniční, případně daň z přidané hodnoty). Povinností je vedení účetnictví podle platných předpisů ČR a plnění svých daňových povinností v řádných termínech. V rámci boje proti šedé ekonomice v celé EU dochází v ČR k přejímání právních předpisů z EU i k častým změnám a zvyšování administrativních nároků vůči podnikatelským subjektům (rozšiřování sazeb DPH, přenesení daňové povinnosti, zavedení souhrnných a kontrolních hlášení k DPH, elektronická evidence tržeb, změny v oblasti daní z přijmu, problematika transferových cen). Pro řádné nastavení podnikání v ČR doporučujeme konzultaci s vybraným právním a daňovým poradcem. Zaměstnávání cizích státních příslušníků, zejména ze států EU, je zcela běžné. Zaměstnanec je sociálně a zdravotně pojištěn pouze v jednom členském státě EU, a to v tom státě, kde pracuje, nezávisle na tom, kde zaměstnanec bydlí nebo kde má sídlo jeho zaměstnavatel či jaká je jeho státní příslušnost. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí je administrativně komplikovanější a řeší se pomocí zaměstnaneckých karet.

Závěr

Česká republika se v tomto ohledu jeví zahraničnímu investorovi jako příhodná lokalita pro umístění jeho podnikatelských aktivit zejména díky kvalifikované pracovní síle, stabilnímu politickému a ekonomickému prostředí a podpoře zahraničních investic. Současná vláda se navíc snaží svým akčním plánem podporovat aktivity v oblasti výstavby infrastruktury, v opravách a výstavbě veřejných budov a v neposlední řadě taky nájemních bytů.


Zuzana Kolbasová partnerem v Urbášek & Partners

zdravi.euro.cz

Česká informační agentura informovala o skutečnosti, že Mgr. Zuzana Kolbasová se stala partnerem v Urbášek & Partners, přičemž tuto zprávu převzaly odborné magazíny EURO, ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA, Development News a další...

Nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení při zajišťování exemplářů

Napsal Vratislav Urbášek, Josef Brož a Michal Kellner | Nová Exota

Již mnoho let vede Česká inspekce životního prostředí boj proti chovatelům, zejména chovatelům exotického ptactva. V poslední době nejsou výjimkou ani účelově zahájená trestní řízení, většinou provázená monstrózními policejními manévry a publicitou v médiích, kdy jsou přímo u zásahu čirou náhodou novináři a náhodou ideálně i s kamerami, aby zachytili "prosazování práva" v praxi...

Agentury práce – novela zákona o zaměstnanosti – změny v agenturním zaměstnávání

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony...

K realizaci ruského kola v Praze

Napsal Petr Sojka | Development News

Na začátku léta se v českých médiích objevila informace, že radní Prahy 5 schválili návrh výstavby ruského kola na smíchovském nábřeží. Celé záležitosti nepředcházela společenská diskuse. Radní pravděpodobně dospěli k závěru, že když ruské kolo mají v jiných evropských městech – v Londýně (v centru), Vídni (v zábavním parku), Malaze (dočasně v přístavu), je třeba tuto dominantu dopřát i Smíchovu...

Vady stavby

Napsala Alena Srbová | Development News

Občanský zákoník stanoví, že zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, je vždy dílem (§ 2587), a proto se na vady staveb aplikuje právní úprava upravující práva z vad u tohoto smluvního typu. Pro úplnost uveďme, že smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo (stavbu) a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu...

Realizace developerského projektu na základě smluvních podmínek FIDIC

Napsal Jakub Jireš a Alena Srbová | Development News

Smluvní podmínky Fedération lnternationale des lngénieurs Conseils FIDIC jsou jedním z nejrozšířenějších modelových smluvních typů, který se užívá v oblasti stavebnictví. V zemích západní Evropy jde o běžně užívanou formu úpravy povinností smluvních stran při realizaci staveb. V posledních letech vzrůstá trend jejich užívání i v ČR. Proto si pojďme - jak jsme přislíbili v minulém čísle - přiblížit, o co se jedná...

Multioborová konference MEDNET

Napsala Adéla Gajdová | zdravotnickydenik.cz

Dne 10. a 11. září 2015 v hotelu Clarion Congress Hotel v Praze se konala Multioborová konference pro nelékařské zdravotníky. Odbornou přednášku za kancelář Urbášek & Partners vedla Adéla Gajdová...

Je umístění cizího díla (tzv. embedding) na vlastní internetové stránce porušením autorských práv?

Napsal Vojtěch Fiala | epravo.cz

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen "SDEU") vydal dne 21. 10. 2014 rozhodnutí ve věci SDEU C-348/13 BestWater International (dále jen "Rozhodnutí"), ve kterém poskytl návod, jak posuzovat ochranu autorských práv ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice č. 2001/29/ES (dále jen "Směrnice") v případě umístění cizího videa na vlastní internetové stránky...

K přiměřenosti exekuce

Napsal Vojtěch Fiala | epravo.cz

Cílem tohoto článku je nastínit pojem přiměřenost v souvislosti s exekučním řízením, zejm. pak s akcentem na postižení a prodej nemovitých věcí...

Změny v oblasti daní pro rok 2016

Napsal Jakub Jireš | Development News

Zavedením novely zákona o DPH došlo k rázným změnám v oblasti daňového práva. Účinnost některých těchto změn byla kvůli poměrně živé politické diskusi odsunuta na 1. června 2016. Toto datum se pomalu blíží, pojďme si tedy ty nejvýznamnější z nich přiblížit...

Dieselgate z pohledu práva

Napsal Martin Krabec | Development News

Již několik týdnů plní přední stránky novin tzv. aféra dieselgate, tedy emisní skandál automobilky Volkswagen. Ta přiznala, že do svých vozidel se vznětovými motory v minulosti implementovala software, jehož účelem je rozpoznání probíhajícího měřicího cyklu v USA a následné snížení emisí. Problém se týká i dalších značek koncernu Volkswagen, zejména vozů Škoda, Seat a Audi...

Developerský projekt na vlastním nebo cizím pozemku

Napsala Alena Srbová | Development News

Realizace developerského projektu předpokládá existenci vhodného pozemku. Jeho získání je nejpodstatnější fází projektu. Od něj a jeho lokality se odvíjí druh projektu, jeho budoucí architektura a s ní související kvalita a zájem klientů. Projekty jsou realizovány zejména na pozemcích vlastních anebo pronajatých. Zamyslíme se nad tím, jaké výhody a jaká rizika to developerovi přináší, případně jaké další možnosti mu právo nabízí...

Etapy přípravy developerského projektu

Napsala Alena Srbová | Development News

V návaznosti na předchozí články týkající se jednotlivých částí developmentu jsme se rozhodli se tento měsíc věnovat klíčové části - přípravě developerského projektu. Ta je základním předpokladem jeho úspěchu , či neúspěchu. Příprava je multidisciplinární a časově nejrozsáhlejší etapou projektu a zahrnuje, vedle due diligence, jíž jsme se zabývali v minulém příspěvku, několik relativně samostatných okruhů...

Stavba z pohledu práva

Napsala Alena Srbová | Development News

Na začátku roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Od té doby zejména. odborná veřejnost věnuje zvýšenou pozornost tzv. superficiální zásadě, tedy situaci, kdy právní vztahy ke stavbám jsou podřízeny právním vztahům k pozemkům...

Daňové dopady výstavby

Napsal Jiří Novák, Simona Štursová | Development News

Takovým postupem se může společnost nejen vyhnout nemalým sankcím ze strany finančních úřadů, ale také vhodně nastavit své cash’flow...

Realizace developerského projektu podle smlouvy o dílo

Napsala Alena Srbová | Development News

Tato situace přetrvává dlouhodobě, i když dnes se developerům nabízí i jiné možnosti, např. užiti tzv. FIDIC podmínek. Těmto podmínkám se budeme věnovat v příštím příspěvku , tentokrát se zaměříme na specifika a případná doporučení týkající se smlouvy o dílo....

Rozhovor s Vratislavem Urbáškem – partnerem advokátní kanceláře

Napsal Vojtěch Fiala | Development News

Zakládajícímu partnerovi Mgr. Vratislavu Urbáškovi jsme za čtenáře Development News položili několik otázek, aby firmu představil...

GDPR: Nová pravidla nakládání s osobními údaji v EU aneb zbývá rok do zásadních změn v ochraně osobních údajů

Napsal Vratislav Urbášek

Od 25.5.2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), anglicky zkráceně General Data Protection Regulation – GDPR.

Parkování v Praze

Napsal Tomáš Kubala

Postupně, se zvyšujícím se počtem automobilů, bývá téměř nemožné najít v širším centru Prahy parkovací místo. Stejně jako jiné evropské metropole, má Praha problém jich vytvořit dostatek....

Agrotec a jeho trestní odpovědnost

Napsal Michal Čabrádek

Kauza Agrotec odstartovala v červnu roku 2016, kdy byla jako jedna z několika společností obviněna ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení pravidel hospodářské soutěže...

Dron, dobrý sluha a zlý pán?

Napsal Michal Čabrádek | Development News

Dron, kvadrokoptéra, bezpilotní letadlo, čím dál častěji skloňovaná slova nejen v médiích, ale i mezi širokou veřejností. Již si pod tímto pojmem nepředstavujeme pouze supertajné americké stroje na likvidaci nepřátel bez riskování ztráty na vlastních životech, ale daleko více se začínáme zaměřovat na obrovský potenciál, který drony nabízí...

Víte co si k vám může dovolit "černý šerif"?

Napsal Michal Čabrádek | Development News

Přítomnost uniformovaných zaměstnanců bezpečnostních agentur v obchodních centrech se pomalu ale jistě stává běžnou záležitostí při nakupování. Přísné pohledy černých šerifů zkoumající i ten nejmenší pohyb zákazníka nezřídka kdy v člověku vzbuzují jakýsi pocit viny i přesto, že si přišel pouze nakoupit na víkend.

Oslavili jsme s klienty 4. narozeniny v italském stylu

Již tomu jsou čtyři roky, co nás odlišná představa o potřebách klientů inspirovala k založení advokátní kanceláře, jejíž doménou není pouze perfektní znalost paragrafů, ale zejména detailní pochopení potřeb klienta ve vztahu k jeho businessu a příprava tomu odpovídajících řešení...

Zdravotnictví a medicína - vánoční příloha

zdravi.euro.cz

V současné době pomáháme našim klientům na mnoha zajímavých a důležitých projektech. Kromě každodenního právního poradenství, stojí za zmínku např. projekt mezinárodní spolupráce zdravotnických zařízení...

Získat sestry z ciziny je náročné

zdravi.euro.cz

Za současného nedostatku sester tvrdí stát zdravotnickým zařízením, že je bude podporovat, aby získávala sestry ze zahraničí. Praxe však ukazuje pravý opak...

Daň z nabytí nemovitých věcí ve světle novelizace

Development News

Je to již přes dva roky, co se zásadně změnila platná právní úprava v oblasti zdaňování převodu (nyní nabytí) nemovitých věcí (zákonné opatření Senátu č. 340/ 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, dále jen "ZoDzNNV")...

O nákup zdravotnických zařízení je obrovský zájem

zdravi.euro.cz

Advokáti kanceláře Urbášek&Partners Mgr. Vratislav Urbášek a Mgr. Zuzana Kolbasová, MBA, hovoří o trendech při zastupování nemocnic i jednotlivých zdravotníků...

Jak začít investovat v České republice

Napsal Petr Sojka, Miloš Jonák | Development News

Česká republika vystupuje v současnosti jako znovuobjevená investiční hvězda střední Evropy. Je obecně hodnocena jako prosperující a investičně atraktivní země, s hodinovými doletovými vzdálenostmi od evropských metropolí...

Česká republika vystupuje v současnosti jako znovuobjevená investiční hvězda střední Evropy. Je obecně hodnocena jako prosperující a investičně atraktivní země, s hodinovými doletovými vzdálenostmi od evropských metropolí.

Před příchodem do České republiky je třeba zvážit výhody a nevýhody umístění závodu s ohledem na budoucí fungování společnosti a business plán. Česká republika má zajisté výhodnou geografickou polohu uprostřed Evropy, je členem Evropské unie, ve srovnání s okolními západními zeměmi je i podstatně levnější. Vysoké školství je na velmi dobré úrovni, stejně tak i bezpečnostní situace a politické prostředí. Dálniční síť je srovnatelná se západní Evropou, železniční síť je jedna z nejhustších na světě. Již v minulosti tento region přitahoval mnoho nadnárodních investorů, hlavně v automobilovém průmyslu, strojírenství, elektronice a IT. Do budoucna, v souvislosti s plánovaným brexitem, nabyde ještě na významu.

Možné výhody pro investory

Ještě před samotným založením vhodné právní jednotky je třeba zvážit možnost získání dotací, grantů, státních pobídek apod. V tomto ohledu vždy záleží na velikosti zvažované investice a oboru podnikání, neboť v některých případech se pravděpodobně investor bude obracet na Agenturu pro podporu podnikání a investic Czechlnvest, v jiných případech, kdy bude investice mimořádného rozsahu nebo strategického významu, může investor zahájit svá jednání přímo na Úřadu vlády ČR. Česká republika poskytuje investorům nejčastěji slevu na dani z příjmů právnických osob (až na 10 let), finanční podporu při vytváření nových pracovních míst (podle míry nezaměstnanosti v daném regionu), finanční podporu při rekvalifikaci nebo školení nových zaměstnanců (individuální), osvobození od daně z nemovitostí (až na pět let na základě souhlasu obce, kde je závod umístěn), finanční podporu na pořízení majetku (až do výše 10 %, resp. 12,5% z uznatelných investičních nákladů).

Volba právní formy

Nejčastějšími formami obchodních společností, které budou investoři při svých aktivitách v ČR zakládat, je společnost s ručením omezeným a akciová společnost s obdobnými pravidly jako v Německu či Rakousku. V obou případech jde o kapitálové společnosti a společníkem/akcionářem může být jediná právnická i fyzická osoba. Za účelem rozvoje projektových investic v ČR, zejména v oblasti nemovitostí na každý z projektů, doporučujeme založení SPV, tedy special purpose vehicle, společnosti určené pouze pro daný projekt, která nebude nijak účetně ani právně zatížená. V některých případech je třeba založit společný business s obcí nebo krajem, tzv. JVC -joint venture company. V daném případě sice dění ve společnosti může podléhat vyšší míře kontroly, nicméně na oplátku společnost získá určitou konkurenční výhodu, nezřídka i exkluzivitu na provozování dané služby v daném regionu. Nutno podotknout, že banky pro tyto případy (zejména SPV) mají připraveny své produkty ohledně financování developerských projektů a tuto formu upřednostňují. Pro investory platí možnost založení české právnické osoby, podílet se na založení české právnické osoby, být členem v již založené společnosti nebo účastnit se jako společník v české společnosti. Různé druhy těchto majetkových účastí zahraničních osob nejsou považovány za podnikání zahraničních osob, jelikož samotnou podnikatelskou činnost vykonává česká právnická osoba, která podniká na vlastní jméno a odpovědnost. I při různých druzích majetkové účasti zahraničních osob a zakládání českých právnických osob platí, že zahraniční osoby mají stejná práva a povinnosti jako české osoby. Jde o stejná pravidla, jako je tomu u samotné činnosti , která vykazuje znaky podnikání zahraniční osoby v České republice. Výše majetkové účasti zahraniční osoby ne ní nijak limitována. Zahraniční osoba může vlastnit i 100% české právnické osoby. Aby se mohla zahraniční osoba majetkově podílet v české právnické osobě, musí být právně způsobilá a splňovat stejné podmínky jako osoby české. Další z možných forem podnikání zahraničních osob na území České republiky je vytvořit organizační složku podniku. Zřídit si organizační složku podniku mohou v ČR veškeré zahraniční osoby, které mají v cizím státě svůj podnik. Organizační složka podniku je relativně stabilní útvar bez právní subjektivity, který má ucelenou vnitřní organizaci, je účetně spjatý s podnikem a slouží provozování podnikání zahraniční osoby na území České republiky.

Daňové povinnosti při zahájení podnikání v ČR

Pro zahraniční osoby platí daňové povinnosti stejně jako pro české osoby. Právnická osoba je povinna se registrovat na finančním úřadě, v případě zaměstnávání pracovníků též na zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Na finančním úřadě se zaregistruje k jednotlivým daním, které se investora týkají (daň z přijmu, silniční, případně daň z přidané hodnoty). Povinností je vedení účetnictví podle platných předpisů ČR a plnění svých daňových povinností v řádných termínech. V rámci boje proti šedé ekonomice v celé EU dochází v ČR k přejímání právních předpisů z EU i k častým změnám a zvyšování administrativních nároků vůči podnikatelským subjektům (rozšiřování sazeb DPH, přenesení daňové povinnosti, zavedení souhrnných a kontrolních hlášení k DPH, elektronická evidence tržeb, změny v oblasti daní z přijmu, problematika transferových cen). Pro řádné nastavení podnikání v ČR doporučujeme konzultaci s vybraným právním a daňovým poradcem. Zaměstnávání cizích státních příslušníků, zejména ze států EU, je zcela běžné. Zaměstnanec je sociálně a zdravotně pojištěn pouze v jednom členském státě EU, a to v tom státě, kde pracuje, nezávisle na tom, kde zaměstnanec bydlí nebo kde má sídlo jeho zaměstnavatel či jaká je jeho státní příslušnost. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí je administrativně komplikovanější a řeší se pomocí zaměstnaneckých karet.

Závěr

Česká republika se v tomto ohledu jeví zahraničnímu investorovi jako příhodná lokalita pro umístění jeho podnikatelských aktivit zejména díky kvalifikované pracovní síle, stabilnímu politickému a ekonomickému prostředí a podpoře zahraničních investic. Současná vláda se navíc snaží svým akčním plánem podporovat aktivity v oblasti výstavby infrastruktury, v opravách a výstavbě veřejných budov a v neposlední řadě taky nájemních bytů.


Zuzana Kolbasová partnerem v Urbášek & Partners

zdravi.euro.cz

Česká informační agentura informovala o skutečnosti, že Mgr. Zuzana Kolbasová se stala partnerem v Urbášek & Partners, přičemž tuto zprávu převzaly odborné magazíny EURO, ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA, Development News a další...

Nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení při zajišťování exemplářů

Napsal Vratislav Urbášek, Josef Brož a Michal Kellner | Nová Exota

Již mnoho let vede Česká inspekce životního prostředí boj proti chovatelům, zejména chovatelům exotického ptactva. V poslední době nejsou výjimkou ani účelově zahájená trestní řízení, většinou provázená monstrózními policejními manévry a publicitou v médiích, kdy jsou přímo u zásahu čirou náhodou novináři a náhodou ideálně i s kamerami, aby zachytili "prosazování práva" v praxi...

Agentury práce – novela zákona o zaměstnanosti – změny v agenturním zaměstnávání

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony...

K realizaci ruského kola v Praze

Napsal Petr Sojka | Development News

Na začátku léta se v českých médiích objevila informace, že radní Prahy 5 schválili návrh výstavby ruského kola na smíchovském nábřeží. Celé záležitosti nepředcházela společenská diskuse. Radní pravděpodobně dospěli k závěru, že když ruské kolo mají v jiných evropských městech – v Londýně (v centru), Vídni (v zábavním parku), Malaze (dočasně v přístavu), je třeba tuto dominantu dopřát i Smíchovu...

Vady stavby

Napsala Alena Srbová | Development News

Občanský zákoník stanoví, že zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, je vždy dílem (§ 2587), a proto se na vady staveb aplikuje právní úprava upravující práva z vad u tohoto smluvního typu. Pro úplnost uveďme, že smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo (stavbu) a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu...

Realizace developerského projektu na základě smluvních podmínek FIDIC

Napsal Jakub Jireš a Alena Srbová | Development News

Smluvní podmínky Fedération lnternationale des lngénieurs Conseils FIDIC jsou jedním z nejrozšířenějších modelových smluvních typů, který se užívá v oblasti stavebnictví. V zemích západní Evropy jde o běžně užívanou formu úpravy povinností smluvních stran při realizaci staveb. V posledních letech vzrůstá trend jejich užívání i v ČR. Proto si pojďme - jak jsme přislíbili v minulém čísle - přiblížit, o co se jedná...

Multioborová konference MEDNET

Napsala Adéla Gajdová | zdravotnickydenik.cz

Dne 10. a 11. září 2015 v hotelu Clarion Congress Hotel v Praze se konala Multioborová konference pro nelékařské zdravotníky. Odbornou přednášku za kancelář Urbášek & Partners vedla Adéla Gajdová...

Je umístění cizího díla (tzv. embedding) na vlastní internetové stránce porušením autorských práv?

Napsal Vojtěch Fiala | epravo.cz

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen "SDEU") vydal dne 21. 10. 2014 rozhodnutí ve věci SDEU C-348/13 BestWater International (dále jen "Rozhodnutí"), ve kterém poskytl návod, jak posuzovat ochranu autorských práv ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice č. 2001/29/ES (dále jen "Směrnice") v případě umístění cizího videa na vlastní internetové stránky...

K přiměřenosti exekuce

Napsal Vojtěch Fiala | epravo.cz

Cílem tohoto článku je nastínit pojem přiměřenost v souvislosti s exekučním řízením, zejm. pak s akcentem na postižení a prodej nemovitých věcí...

Změny v oblasti daní pro rok 2016

Napsal Jakub Jireš | Development News

Zavedením novely zákona o DPH došlo k rázným změnám v oblasti daňového práva. Účinnost některých těchto změn byla kvůli poměrně živé politické diskusi odsunuta na 1. června 2016. Toto datum se pomalu blíží, pojďme si tedy ty nejvýznamnější z nich přiblížit...

Dieselgate z pohledu práva

Napsal Martin Krabec | Development News

Již několik týdnů plní přední stránky novin tzv. aféra dieselgate, tedy emisní skandál automobilky Volkswagen. Ta přiznala, že do svých vozidel se vznětovými motory v minulosti implementovala software, jehož účelem je rozpoznání probíhajícího měřicího cyklu v USA a následné snížení emisí. Problém se týká i dalších značek koncernu Volkswagen, zejména vozů Škoda, Seat a Audi...

Developerský projekt na vlastním nebo cizím pozemku

Napsala Alena Srbová | Development News

Realizace developerského projektu předpokládá existenci vhodného pozemku. Jeho získání je nejpodstatnější fází projektu. Od něj a jeho lokality se odvíjí druh projektu, jeho budoucí architektura a s ní související kvalita a zájem klientů. Projekty jsou realizovány zejména na pozemcích vlastních anebo pronajatých. Zamyslíme se nad tím, jaké výhody a jaká rizika to developerovi přináší, případně jaké další možnosti mu právo nabízí...

Etapy přípravy developerského projektu

Napsala Alena Srbová | Development News

V návaznosti na předchozí články týkající se jednotlivých částí developmentu jsme se rozhodli se tento měsíc věnovat klíčové části - přípravě developerského projektu. Ta je základním předpokladem jeho úspěchu , či neúspěchu. Příprava je multidisciplinární a časově nejrozsáhlejší etapou projektu a zahrnuje, vedle due diligence, jíž jsme se zabývali v minulém příspěvku, několik relativně samostatných okruhů...

Stavba z pohledu práva

Napsala Alena Srbová | Development News

Na začátku roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Od té doby zejména. odborná veřejnost věnuje zvýšenou pozornost tzv. superficiální zásadě, tedy situaci, kdy právní vztahy ke stavbám jsou podřízeny právním vztahům k pozemkům...

Daňové dopady výstavby

Napsal Jiří Novák, Simona Štursová | Development News

Takovým postupem se může společnost nejen vyhnout nemalým sankcím ze strany finančních úřadů, ale také vhodně nastavit své cash’flow...

Realizace developerského projektu podle smlouvy o dílo

Napsala Alena Srbová | Development News

Tato situace přetrvává dlouhodobě, i když dnes se developerům nabízí i jiné možnosti, např. užiti tzv. FIDIC podmínek. Těmto podmínkám se budeme věnovat v příštím příspěvku , tentokrát se zaměříme na specifika a případná doporučení týkající se smlouvy o dílo....

Rozhovor s Vratislavem Urbáškem – partnerem advokátní kanceláře

Napsal Vojtěch Fiala | Development News

Zakládajícímu partnerovi Mgr. Vratislavu Urbáškovi jsme za čtenáře Development News položili několik otázek, aby firmu představil...

JoomShaper